Privacybeleid

Als ik voor u tolk of les geef, kan het zijn dat ik persoonlijke gegevens van u nodig heb. Afhankelijk van de situatie zijn dat soms ook privacygevoelige gegevens. Vanuit de overheid ben ik verplicht een verklaring rondom het bewaren en verwerken van die gegevens te hebben en mij daar ook aan te houden. Hieronder vindt u deze verklaring. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust even contact met mij op.


Privacyverklaring van Jelien Kruizinga

Jelien Kruizinga verwerkt persoonsgegevens van u. Jelien Kruizinga mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken omdat de privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) beoogt om de privacy van personen te beschermen.

1. De privacywetgeving verplicht Jelien Kruizinga om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Jelien Kruizinga worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt (naam tolk) en voor welk doel?

Jelien Kruizinga verwerkt de volgende persoonsgegevens van u als u klant wordt of bent van haar:

 • Uw BSN
 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres.

Deze gegevens worden verzameld met het doel om de overeenkomst die er is tussen u en Jelien Kruizinga uit te kunnen voeren en financieel en administratief te kunnen afhandelen.

Jelien Kruizinga verstrekt geen persoonsgegevens aan andere personen of bedrijven, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Jelien Kruizinga met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. Beveiliging en bewaartermijnen

Beveiliging

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jelien Kruizinga passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Jelien Kruizinga worden ingezien. Al uw persoonsgegevens worden door Jelien Kruizinga beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er personen werkzaam zijn voor Jelien Kruizinga, dan hebben zij ook een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Jelien Kruizinga verstrekte persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Jelien Kruizinga gebruik van de diensten van derden. Jelien Kruizinga heeft met deze derde partij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin bepaald is dat deze derde partij eveneens persoonsgegevens verwerkt conform de privacywetgeving.

Bewaartermijn

Jelien Kruizinga verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst en tot maximaal één jaar na afloop van die overeenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, zal Jelien Kruizinga zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht: u heeft het recht om die gegevens in te zien en daar een afschrift van te krijgen voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens: indien dat nodig mocht zijn heeft u recht op correctie en aanvulling van uw gegevens. U heeft verder het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet: u heeft het recht om u in bepaalde gevallen die in de privacywetgeving omschreven zijn, tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

6. Rechten uitoefenen

Wilt u gebruik maken van uw rechten, geef dit dan per email via info@jelienkruizinga.nl aan. Jelien Kruizinga laat u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek weten of zij aan uw verzoek tegemoet kan komen.

Als uw verzoek wordt afgewezen, zal de reden waarom aan u uitgelegd worden.

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact met Jelien Kruizinga opnemen. Zij zal vervolgens proberen er samen met u een oplossing voor te zoeken.

Privacyverklaring Jelien Kruizinga | versie mei 2018

© 2013, Jelien Kruizinga